25-10-2016

Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hakları Devir Formu
Online Makale İşlemleri
İletişim

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi
ISSN: 1300-6525
İndekslendiği Dizinler: Türkiye Atıf Dizini
Dil: Türkçe, İngilizce
Online ISSN: 2149-0880

 
Yazım Kuralları

MAKALE GÖNDERMEK İÇİN
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi’ne makale göndermek için;
www.kbb-bbc.org.tr adresindeki “Online Makale Gönder” linkini tıklayınız (Yalnızca
bu yolla gönderilen makaleler işleme alınmaktadır). Makalelerinizle ilgili tüm işlem-
leri de bu adresten takip edebilirsiniz.
GENEL BİLGİLER
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi (KBB ve BBC Dergisi), Kulak
Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği’nin resmi yayın organıdır. Yılda 3 kez
yayınlanır. Yayınlanma zamanları Nisan, Ağustos ve Aralık aylarıdır.
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, kulak, burun, boğaz ve baş,
boyun cerrahisi ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırmalar,
derlemeler, olgu sunumları, editöryal yorum/tartışmalar, editöre mektuplar, tıbbi
eğitimler, bilimsel mektuplar, cerrahi teknikler, ayırıcı tanılar, orijinal görüntüler,
tanınız nedirler, tıbbi kitap değerlendirmeleri, soru-cevaplar ve tıp gündemini be-
lirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve per-
sonele ulaşmayı hedefleyen bilimsel dergidir.
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, yayınladığı makalelerde, konu
ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olma-
ması şartını gözetmektedir.
Editörler ve yayınevi, reklam amacı ile verilen ticari ürünlerin özellikleri ve açıkla-
maları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Yayınlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış
veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Eğer makalede daha önce
yayınlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi
ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Bilimsel
toplantılarda sunulan özetler, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilir.
Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az yurt içi-yurt
dışı iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişik-
likler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır.
Makale bilimsel değerlendirme için işleme alındıktan sonra, yayın hakları devir for-
munda belirtilmiş olan yazar isimleri ve sıralaması esas alınır. Bu aşamadan sonra;
Makaleye hiçbir aşamada, yayın hakları devir formunda imzası bulunan yazar-
lar dışında yazar ismi eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.
Makale yazarlarından herhangi birinin isminin makaleden çıkartılması için, ko-
nuyla ilgili tüm yazarların, açıklamalı, yazılı izinleri alınmalı ve yayınevine bildi-
rilmelidir.
YAYIN KURALLARI
BİLİMSEL SORUMLULUK

Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı ol-
malıdır. Yazar olarak belirlenen isim aşağıdaki özelliklerin tamamına sahip olmalıdır:
- Makaledeki çalışmayı planlamalı veya yapmalı,
- Makaleyi yazmalı veya revize etmeli,
- Son halini kabul etmelidir.
• Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
ETİK SORUMLULUK
• Dergi, “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasy-
onu Prensipleri’ne uygunluk (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/
index.html) ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin
YÖNTEM VE GEREÇLER bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yap-
tıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bil-
gilendirilmiş olur” (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadır.
• Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin YÖNTEM VE
GEREÇLER bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals
(www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hay-
van haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını be-
lirtmek zorundadır.
• Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalar-
dan “Bilgilendirilmiş olur” (informed consent) alınmalıdır.
• Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren
kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma… ile ticari hiçbir ilişk-
isinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaş-
malar), editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır.
• Makalede “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; alınan belge online olarak,
www.kbb-bbc.org.tr adresinde yer alan “Online Makale Gönder” linkindeki bölüm-
den, makale ile birlikte gönderilmelidir.
• Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
EPİDEMİYOLOJİK VE İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME
Tüm retrospektif, prospektif ve deneysel araştırma makaleleri biyoistatistiksel olarak
değerlendirilmeli ve uygun plan, analiz ve raporlama ile belirtilmelidir. Araştırma
makaleleri dergiye gönderilmeden önce, biyoistatistik uzmanı tarafından değer-
lendirilmelidir. Gönderilmiş olan makaleler, gerek görülmesi halinde biyoistatistik ku-
rulu tarafından dergide tekrar kontrol edilmektedir. Biyomedikal dergilere gönderilen
yazıların biyoistatistiki uygunluğunun kontrolü için ek bilgi www.icmje.org adresinden
temin edilebilmektedir.
YAZIM DİLİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya www.tdk.org.tr adresi
ayrıca Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır.
İngilizce makaleler ve İngilizce özetler, dergiye gönderilmeden önce dil uzmanı
tarafından değerlendirilmeli ve uzman onayı editöre sunum sayfasında özellikle be-
lirtilmelidir. Makaleyi, İngilizce yönünden değerlendiren, yazarlardan biri değil ise
bu kişinin ismi makalenin sonunda bulunan TEŞEKKÜR (Acknowledgement)
bölümünde belirtilmelidir.
Ayrıca gönderilmiş olan makalelerdeki yazım ve dilbilgisi hataları, makalenin içer-
iğine dokunmadan, redaksiyon komitemiz tarafından düzeltilmektedir.
YAYIN HAKKI
1976 Copyright Act’e göre, yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın
hakkı dergiyi yayınlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle
yazarların sorumluluğundadır.
Yazarlar, www.kbb-bbc.org.tr internet adresinden ulaşacakları “Yayın Hakları Devir
Formu”nu doldurup, online olarak, www.kbb-bbc.org.tr adresinde yer alan “Online
Makale Gönder” linkindeki bölümden, makale ile birlikte göndermelidirler.
YAZI ÇEŞİTLERİ
Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazı çeşitleri şu şekildedir;
Orijinal Araştırma: Kliniklerde yapılan prospektif-retrospektif ve her türlü deneysel çal-
ışmalar yayımlanabilmektedir.
Yapısı:
- Özet (Ortalama 200-250 kelime; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölüm-
lerinden oluşan, Türkçe ve İngilizce)
- Giriş
- Gereç ve Yöntemler
- Bulgular
- Tartışma
- Sonuç
- Teşekkür
- Kaynaklar
Derleme: Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik göste-
ren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanabilir. Yazarın o
konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.
Yapısı:
- Özet (Ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar
Olgu Sunumu:Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli say-
ıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır.
Yapısı:
- Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz; Türkçe ve İngilizce)
- Giriş
- Olgu Sunumu
- Tartışma
- Kaynaklar
Editöryel Yorum/Tartışma: Yayımlanan orijinal araştırma makalelerinın, araştırmanın yazarları dışındaki, o konunun uzmanı tarafından değerlendirilmesidir. İlgili makalenin so-
nunda yayımlanır.
Editöre Mektup: Son bir yıl içinde dergide yayımlanan makaleler ile ilgili okuyucuların de-
ğişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren en fazla 500 kelimelik yazılardır.
Yapısı:
- Başlık ve özet bölümleri yoktur.
- Kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır.
- Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın
ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı
tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir.
Bilimsel Mektup: Genel tıbbi konularda okuyucuyu bilgilendiren, basılmış bilimsel maka-
lelere de atıfta bulunarak o konuyu tartışan makalelerdir.
Yapısı:
- Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar
Cerrahi Teknik: Ameliyat tekniklerinin ayrıntılı işlendiği makalelerdir.
Yapısı:
- Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
- Cerrahi teknik
- Kaynaklar
Ayırıcı Tanı: Güncel değeri olan olgu sunumlarıdır. Benzer hastalıklarla ilgili yorumu içer-
mektedir.
Yapısı:
- Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar (3-5 arası)
Orijinal Görüntüler: Literatürde nadir gözlenen açıklamalı tıbbi resim ve fotoğraflardır.
Yapısı:
- Konu ile ilgili özet ve orijinal resimler
Tanınız Nedir?: Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren hastalıklar hakkında,
soru-cevap şeklinde hazırlanmış makalelerdir.
Yapısı:
- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar (3-5 arası)
Tıbbi Kitap Değerlendirmeleri: Güncel değeri olan ulusal veya uluslararası kabul görmüş
kitapların değerlendirmeleridir.
Soru Cevaplar: Tıbbi konularda bilimsel eğitici-öğreticiliği olan soru ve cevaplar.
YAZIM KURALLARI
Dergiye yayınlanması için gönderilen makalelerde aşağıdaki biçimsel esaslara uyul-
malıdır:
- Makale, PC uyumlu bilgisayarlarda Microsoft Word programı ile yazılmalıdır.
KISALTMALAR: Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin
boyunca o kısaltma kullanılır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için “Bilimsel Yazım
Kuralları” 1 kaynağına başvurulabilir.
ŞEKİL, RESİM, TABLO VE GRAFİKLER:
-Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda be-
lirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir.
-Şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak (pixel boyutu yaklaşık
500x400, 8 cm eninde ve 300 çözünürlükte taranarak), sisteme eklenmelidir.
- Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belir-
tilmelidir.
- Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır
ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.
- Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.
EDİTÖRE SUNUM SAYFASI: Gönderilen makalenin kategorisi, daha önce başka
bir dergiye gönderilmemiş olduğu, varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi
ve kuruluşlar ve varsa bu kuruluşların yazarlarla olan ilişkileri, makale İngilizce ise;
İngilizce yönünden kontrolünün ve araştırma makalesi ise biyoistatistiksel kon-
trolünün yapıldığı belirtilmelidir.
KAPAK SAYFASI: Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların ad-soyad-
ları, akademik ünvanları, kurumları, iş telefonu-GSM, e-posta ve yazışma adresleri be-
lirtilmelidir. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir.
ÖZETLER: YAZI ÇEŞİTLERİ bölümünde belirtilen şekilde hazırlanarak, makale
metni içerisine yerleştirilmelidir.
ANAHTAR KELİMELER:
- En az 2 adet, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır.
- Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.
- İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilme-
lidir (Bkz: www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).
- Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz:
www.bilimterimleri.com).
TEŞEKKÜR: Eğer çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal
(istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa,
metnin sonunda sunulmalıdır.
KAYNAKLAR: İngilizce yazılmalıdır. Orijinal basımı Türkçe olan kaynakların başlığı
[ ] içinde ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Kaynaklar makalede geliş sırasına göre
yazılmalı ve metinde cümle sonunda noktalama işaretlerinden hemen sonra “Üst
Simge” olarak belirtilmelidir. Makalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm
yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise ilk 6 isim yazılıp “et al” eklenmelidir. Kay-
nak yazımı için kullanılan format Index Medicus’ta belirtilen şekilde olmalıdır (Bkz:
www.icmje.org). Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tez-
ler ve internet adresleri kaynak olarak gösterilemez.

Kaynakların yazımı için örnekler (Noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediniz):
Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi,
yıl, cilt, sayı, sayfa no’su belirtilmelidir. Örnek:
Stephane A. Management of Congenital Cholesteatoma with Otoendoscopic Surgery:
Case Report. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(2):803-7.
Kitap için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editö-
rün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmeli-
dir. Örnek:
Yabancı dilde yayımlanan kitaplar için;
Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and aberrant growth. In: Wilson JD, Foster DW,
eds. Wiliams’ Textbook of Endocrinology. 1 st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1992.
p.1079-138.
Türkçe kitaplar için;
Tür A. Acil Hava Yolu Kontrolü ve Endotrakeal Entübasyon. Şahinoğlu AH, editör. Yoğun
Bakım Sorunları ve Tedavileri. 2. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2003. p.9-16.
Yazar ve editörün aynı olduğu kitaplar için; Yazar(lar)ın/editörün soyad(lar)ı ve
isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi,
yıl ve sayfalar belirtilmelidir. Örnek:
Yabancı dilde yayımlanan kitaplar için;
Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrine pancreas. Tumors of the Pan-
creas. 2 nd ed. Washington: Armed Forces Institute of Pathology; 1997. p.145-210.
Türkçe kitaplar için;
Eken A. Kozmesötikler: Kozmetiklerle İlaçlar Arası Ürünler. Eken A, editör. Kozmesö-
tik Etken Maddeler. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2006. p.1-7.
Sadece on-line yayınlar için;
DOI tek kabul edilebilir on-line referanstır.
İletişim:
Adres : Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi
Cinnah Cad. Pilot Sok. 1. Basın Sit. B Blok No: 3
Çankaya/Ankara/TÜRKİYE
Tel : 0312 440 40 88
Faks : 0312 442 42 48
e-posta : dergi@kbbder.org
web : www.kbbder.org

 
 ARAMA
  
 
 Ayrıntılı Arama

Yasal uyarı: Bu sitede yayınlanan resim, yazı ve diğer uygulamaların her hakkı Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği'ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.